Super User

Super User

Zbog izvanredne situacije u vezi koronavirusa, registracija u eVisitor sustav je prilagođena za sljedeće kategorije obveznika:

 • novi korisnici kuća za odmor i
 • stanovnici općina/gradova koji primaju goste.

Iznimno, do normalizacije situacije, nije potrebno osobno dolaziti u ured turističke zajednice za potrebe registracije u eVisitor sustav.

Prvu registraciju je moguće obaviti na sljedeća 2 načina:

 

 • Obveznik može svojoj nadležnoj turističkoj zajednici poslati zahtjev za registraciju u eVisitor sustav sve potrebne dokumentacije putem emaila. Dokumentacija koja je potrebna za registraciju se može skenirati ili slikati. Potrebna dokumentacija je:

 • Vlasnici kuća/stanova za odmor – kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga ili katastra, rješenje o nasljeđivanju ili slično

 • Stanovnici općine ili grada – osobna iskaznica (podaci koji moraju biti vidljivi su ime, prezime, OIB i adresa prebivališta)

 • Kada turistička zajednica povratno javi obvezniku da je registriran, obveznik se može prijaviti u eVisitor sustav putem NIAS-a (eGrađani).

ili

 • Obveznik može svojoj nadležnoj turističkoj zajednici poslati zahtjev za registraciju u eVisitor sustav sve potrebne dokumentacije putem emaila. Dokumentacija koja je potrebna za registraciju se može skenirati ili slikati. Potrebna dokumentacija je:

 • Vlasnici kuća/stanova za odmor – kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga ili katastra, rješenje o nasljeđivanju ili slično

 • Stanovnici općine ili grada – osobna iskaznica (podaci koji moraju biti vidljivi su ime, prezime, OIB i adresa prebivališta)

 • Dodatno, obveznik treba dostaviti i svoj broj mobilnog telefona.

 • Turistička zajednica će obvezniku poslati korisničko ime i TAN listu emailom, a lozinku putem SMS poruke ili telefonskim pozivom.

 

Sve obveznike koji su na ovaj način registrirani u eVisitor sustav, turističke zajednice trebaju posebno evidentirati kako bi ih se pozvalo na potvrdu registracije kada će za to biti omogućeni uvjeti.

Ističemo, kako stanovnici općina/gradova koji primaju goste ne plaćaju turističku pristojbu. Jednako tako, vlasnici kuća/stanova za odmor (vikendaši) turističku pristojbu plaćaju samo tijekom sezone (15.6. do 15.9) što znači da u trenutnom razdoblju nisu u obvezi plaćati turističku pristojbu.

Kontakt nadležne turističke zajednice možete pronaći na: https://www.htz.hr/hr-HR/opce-informacije/tz-uredi

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor obavezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući/stanu/apartmanu za odmor, te uplatiti turističku pristojbu.
Vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbi platiti u paušalnom iznosu ili po ostvarenom noćenju umanjenu za 70% od iznosa 10,00 kuna turističke pristojbe utvrđenoj za noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.
Navedeno se odnosi na hrvatske državljane, te na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.
Članovi uže obitelji vlasnika kuće/stana/apartmana za odmor su: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.
Turistička pristojba koju plaća vlasnik kuće/ apartmana/ ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi za sva mjesta u Općini Jasenice:

 

  Iznos turističke pristojbe (u eurima)
Prvi član 9,00
Drugi član 9,00
Za svakog sljedećeg člana 3,50

 

Vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obvezan je isti uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Turistička pristojba po ostvarenom noćenju iznosi:

 

 

Vlasnik i članovi uže obitelji (po osobi/noćenju),- u eurima Ostale osobe u kući/stanu/apartmanu za odmor (po osobi/noćenju), - u eurima
0,40 1,33

 

 

Turistička pristojba po ostvarenom noćenja plaća se kada se boravi u kući/stanu/apartmanu za odmor u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do 12 godina
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj
3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rad
4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
5. sudionici školskih paket aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne službe
7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Osobe od navršenih 12 do 18 godina turističku pristojbu plaćaju umanjenu za 50%.

Utorak, 03 Ožujak 2020 11:24

Turistička pristojba

I. TURISTIČKA PRISTOJBA

Turističku pristojbu plaćaju:

1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.
2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu
6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do 12 godina
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj
3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
5. sudionici školskih paket aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne službe
7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Boravišnu pristojbu za 50% plaćaju:

1. osobe od navršenih 12 do 18 godina
2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).
Pravo na ne plaćanje turističke pristojbe, odnosno na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

Visina turističke pristojba za sva mjesta u Općini Jasenice (Jasenice, Maslenica, Rovanjska, Zaton Obrovački, Modrič) iznosi:

 

 

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost - po osobi

Razdoblje

1. 4. do 30. 9.

Ostalo razdoblje

iznos turističke pristojbe (u eurima)

1,33

1,33

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) - po osobi

Razdoblje

1. 4. do 30. 9.

Ostalo razdoblje

iznos turističke pristojbe (u eurima)

1,33

1,33

 

Smještaj u domaćinstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu

godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u eurima)

46,45

26,54

 

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu

godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u eurima)

66,36

33,18

 

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2020. i  2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Navedene osobe oslobađaju se za 2020. i 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

Obveznici plaćanja turističke pristojbe po noćenju

Obveznici plaćanja turističke pristojbe po noćenju (obrtnici, ugostiteljski objekti itd.) turističku pristojbu moraju uplatiti u propisanom roku svakog 1. i 15. u mjesecu.
Uplatnica turističke pristojbe preuzima se iz sustava e-Visitor pod stavkom Financije (uplatnica).

NAPOMENE:
Privatni iznajmljivači koji plaćaju godišnji paušal turističke pristojbe moraju na cjeniku istaknuti da je turistička pristojba uračunata u cijenu (eng. Tourist tax included in price) i nikako  ne smiju naplaćivati dodatno turističku pristojbu po noćenju!

Utorak, 03 Ožujak 2020 11:14

Rekategorizacija privatnog smještaja

 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. g. (NN 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_888.html

Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti su sljedeće:

 • produženje roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske objekte, objekte u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu do kraja 2021. godine(riječ je o objektima koji su dobili privremena rješenja jer još nemaju rješenje o legalizaciji, ali je zahtjev za legalizaciju predan u roku)
 • davanje ovlasti ministru da u uvjetima posebnih okolnosti propiše odstupanja od standarda kada je riječ o obvezama ugostitelja, iznajmljivača, članova ili nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 • prolongiraju se rokovi za rekategorizaciju hotela i kampovapostupci ponovne kategorizacije koju po službenoj dužnosti provodi Ministarstvo turizma, a kojoj je rok za pokretanje postupka ponovne kategorizacije u vrijeme trajanja i šest mjeseci po prestanku posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske, pokrenut će se po isteku jedne godine od prestanka posebnih okolnosti umjesto u roku od četiri godine od ishođenja rješenja
 • propisuje se nastavak obavljanja djelatnosti ugostitelja koji su ishodili rješenja o privremenom obavljanju ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekti iz skupine “Hoteli” i “Kampovi”) koji su ishodili rješenje za vrstu, ali još nisu rješenje o kategoriji objekta) do isteka roka godinu dana nakon prestanka posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 na teritoriju Republike Hrvatske
 • rokovi usklađivanja rješenja iznajmljivača ishođenih prije 1. rujna 2007. s važećim Zakonom i Pravilnikom se produžuju, pa tako iznajmljivači koji žele zadržati oznaku kategorije (zvjezdice) trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja do:​
 • 8.4.2022. - ako su rješenja ishodili do 31.12.2000.
 • 8.4.2023. - ako su rješenja ishodili u razdoblju od 1. 1. 2001. do 31. 12. 2004.
 • 8.4.2024. - ako su rješenja ishodili poslije 31.12.2004.
Utorak, 03 Ožujak 2020 11:09

Upute za privatne iznajmljivače

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE

Nakon ishodovanja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

1. Vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda.
Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od ovlaštenog proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Proizvođaču je potrebno poslati:

 • Kopiju uplatnice
 • Kopiju rješenja o kategorizaciji
 • Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču

Ovlašteni proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma:

 1. Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
 2. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel – Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu;
 3. Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu i
 4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Studio apartman; 5. Kuća za odmor.

2. Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena, upute OVDJE

3. Utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu.

4. Izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija, upute OVDJE

5.Voditi knjigu Popis gostiju (automatski se kreira u sustavu eVisitor).

6. Omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora, obrasci OVDJE

7. Iznajmljivaču je dozvoljeno posluživanje doručka gostima, a ukoliko se gostima nudi ručak ili večera mora se osnovati trgovačko društvo ili obrt registriran za ugostiteljstvo, zadovoljiti kriteriji opreme prostorija za pripremu i posluživanje te kontrole kvalitete hrane. Iznimno, iznajmljivač može gostima osim doručka pružati i uslugu polupansiona i/ili punog pansiona ako u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela.

8. Pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

9. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste te kategoriju i vrstu posebnog standarda objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda, a prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije mora istaknuti porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj.

Obveze građana iznajmljivača koji primaju usluge posredovanja od poreznih obveznika iz država članica EU (npr. oglašavanje putem Bookinga, Airbnb-a itd.)- platiti PDV u iznosu od 25% na iznos agencijske provizije:

DODJELA PDV IDENTIFIKACIJSKOG BROJA I OBVEZE (pdf)

(npr. ukoliko poslujete sa Booking.com dužni ste plaćati 25% PDV-a na 15% agencijske provizije Bookinga ili ukoliko poslujete sa Airbnb-om dužni ste plaćati 25% PDV-a na 3% provizije Airbnb-a).

10. Iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18

godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina.

11. Osigurati da objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge ispunjava minimalne uvjete za vrstu i kategoriju objekta, upute OVDJE

12. Evakuacijski plan,upute OVDJE

13.Iznajmljivači su dužni u svakom objektu imati kutiju prve pomoći dostupnu svim gostima iz smještajnih jedinica ( etažni ormarić ili u smještajnoj jedinici).

14. Utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima, obrazac OVDJE

15. RTV pretplata - Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji od 8. prosinca 2010. godine, („Narodne novine“ 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijemnik u ugostiteljskom objektu s stječu pravo korištenja triju dodatnih prijemnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

16. Privatni iznajmljivač koji je registriran kao fizička osoba, (dakle nije tvrtka ili obrt), po Zakonu nije dužan imati pečat. Ukoliko želi imati pečat, iznajmljivač ga može napraviti. Firma koja izdaje pečate tražiti će službeno Rješenje na uvid.

17. Za iznajmljivače ne postoji zakonska obveza za osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja. Uputno je goste osigurati od posljedica nesretnog slučaja. U tom slučaju, ne propustite gostima napomenuti da su osigurani od posljedica nesretnog slučaja ukoliko se kojim slučajem dogodi nesreća, što će kod gosta ostaviti dojam profesionalnosti i brige od strane vlasnika i domaćina.

18. Zaštita osobnih podataka – uzimanje podataka za obradu i unos u eVisitor je Vaša zakonska obveza te za to ne treba imati pisanu privolu, već će biti dovoljno gosta uputiti iz kojeg se razloga prikupljaju njegovi podaci, upute OVDJE

Napomena: uzimanje osobnih iskaznica turista i njihovo zadržavanje i/ili fotokopiranje NIJE PREPORUČLJIVO.

19. Pridržavati se svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju ovu djelatnost;propisi iz turizma OVDJE

20. Iznajmljivač je dužan prijaviti turiste nadležnoj turističkoj zajednici. Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe kojima pruža uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. Prijava i odjava turista obavlja se putem izravnog pristupa sustavu eVisitor. On-line prijava: www.evisitor.hr

21. Iznajmljivač je dužan platiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe. Paušal turističke pristojbe plaća se prema registriranim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine, upute OVDJE

22. Iznajmljivač je dužan  platiti turističku članarinu turističkoj zajednici upute OVDJE

23. Iznajmljivač je dužan prijaviti se u Registar poreznih obveznika u roku 8 dana od dana izdavanja Rješenja – obrazac RPO-1. Način na koji se mogu oporezivati ugostiteljske usluge u domaćinstvu od iznajmljivanja:

 • paušalno
 • na način propisan za dohodak od samostalne djelatnosti prema podatcima iz poslovnih knjiga i evidencija,
 • kao obveznik poreza na dobit

Dohodak koji ostvaruju građani od pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu može se oporezivati paušalno samo pod uvjetom da građanin nije obveznik PDV-a. Paušalni porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Porez se obračunava i uplaćuje prema mjestu prebivališta iznajmljivača. Uplate se vrše tromjesečno na temelju Rješenja Porezne uprave.

Datumi dospijeća: 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12.

Naselja

Iznos paušalnog poreza na dohodak po krevetu i kamp jedinici
Jasenice 27,87 €
Maslenica 27,87 €
Rovanjska 27,87 €
Zaton Obrovački 27,87 €
Modrič 27,87 €

Napomena: svota godišnjeg paušalnog poreza na dohodak uvećava se za iznos prireza porezu na dohodak kada je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika poreza na dohodak.

24. Iznajmljivač koji pruža usluge u domaćinstvu, te na toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjoj paušalnoj svoti, mora voditi knjigu Evidencija o prometu (obrazac EP) ručno ili u sustavu e-Visitor. Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema nadnevku izdanih računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Građanin- iznajmljivač kao porezni obveznik dužan je u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne. obrazac OVDJE

Korisne službe:

 • Upravni odjel za gospodarstvo i turizam, Ispostava Obrovac, tel: 023/689-217, 023/681-440, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Upravni odjel za gospodarstvo i turizam, Pododsjek za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20,  tel: 023/350-182 (kategorizacije za firme ili obrte, građani iznajmljivači, opg), e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,   tel: 023/350-144, 023/350-145 (građani iznajmljivači) email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Državni inspektorat, Područni ured Split, Ispostava Zadar, Ivana Mažuranića 28, tel: 023/ 309-847, fax: 023/ 251-383.
 • Porezna uprava Zadar, Ispostava Benkovac, Samostalni izvršitelji Obrovac, Ante Starčevića 11 23450 Obrovac, Centrala: 023/201-945, Faks: 023/201-950.
Petak, 07 Veljača 2020 13:24

Tulove grede

Tulove grede (Tulo, Tulovice) su čudnovati krški fenomen na Velebitu. Nalaze se u Parku prirode Velebit.

Tulove grede, stjenoviti su greben izrazito strmih kukova izgrađen od vapnenačkih stijena, dužine oko 1 km. Uz te su stijene vezane razne narodne predaje. Ondje su se izlijegali zmajevi, a u njima su živjele i nevidljive velebitske vile. Treće mitsko biće u tim stijenama za koje se vjerovalo da postoji jest Crna Kraljica, koja je donosila nesreću. To je mitsko biće dalo ime planinskom prijevoju Kraljičinim vratima. Njihov impozantan izgled i osjećaj strahopoštovanja koji izazovu u vama učinit će vam jasnim zašto se toliko legendi i priča veže uz taj kraj.

Četvrtak, 06 Veljača 2020 15:06

Zanimljivosti

 • ''Stari Maslenički most'' – 21. studenoga 1991. godine u Domovinskom ratu miniran i srušen.
 • Na području Općine Jasenice nalaze se tri prirodna zaštićena resursa. Točnije, radi se o Kanjonu Zrmanje od Obrovca do ušća, Planini Velebit koja se jednim dijelom nalazi na teritoriju Općine Jasenice te Modrič – peći.
 • Crkva sv. Frane, Crkva sv. Jeronima, Crkva sv. Jurja i okolno groblje se prema podatcima Hrvatskog registra kulturnih dobara nalaze u kategoriji nepokretnih dobara
 • Crkva sv. Jeronima u Jasenicama je minirana u Domovinskom ratu na sam blagdan Sv. Jeronima 30. rujna 1991. godine.
 • Crkva sv. Jurja u Rovanjskoj sačuvana je u svom prvotnom obliku polukriža sa karakterističnom kupolom u obliku elipse i bačvastim svodom.
 • Majstorska cesta-građena probijanjem živih stijena. Prema legendi radnici su se projektantu žalili na nemoguće uvjete probijanja, na šta im je po legendi ponudio mjeru zlata za istu težinu kamena. Majstorska cesta je zbog iznimne spomeničke i krajobrazne vrijednosti uvrštena na listu zaštićenih dobara Republike Hrvatske.
 • Tulove grede - Skupina visokih stijena neobičnih oblika koje izbijaju iz krša od davnina je izazivala strahopoštovanje i budila maštu u narodu. Narodne legende pričaju da su se na Tulovim gredama iz jaja legli zmajevi, dok su u pukotinama u stijenama živjele nevidljive velebitske vile.
 • Winnetou - S državne ceste D54 u smjeru Obrovca, oko 8 km od mjesta Jasenice, valja skrenuti lijevo na staru cestu za Sveti Rok. Na prostranoj ravnici s lijeve strane ceste nalazio se kamp željezničara u filmu Winnetou III, te se ondje još uvijek mogu prepoznati tragovi postavljenih šina.
 • Špilja Modrič-temperatura u Špilji tokom cijele godine 16-17 stupnjeva.
 • Crkva sv. Frane podignuta je na spomen izgradnje majstorske ceste, a u čast vladara Franje Josipa.
 • Najviši most za bungee jumping u Hrvatskoj je Maslenički most visine 56 metara.
 • Gradina (utvrda) Dračevac- Nekadašnja utvrda na brdu na južnom kraju sela Jasenice. Tu se stalno nalazio osrednji mletački garnizon, utvrda je služila kao pomoćna točka u obrani od Turaka, a povremeno i ličkih čobana.
Četvrtak, 06 Veljača 2020 14:04

Vodeni sportovi

Poželite li se aktivirati tijekom svog odmora u Općini Jasenice, nude se zanimljivi vodeni sadržaji. Možete juriti morskom površinom na jet-skiju ili se provozati pedalinom s obitelji.

Doživite nezaboravno iskustvo i probudite adrenalin u brzini i valovima, vozeći se na banani koju vuče jet-ski. Zabava za sve uzraste, od najmlađih do najstarijih. Priključite se najbrže rastućem sportu na svijetu – veslanju na dasci ili Stand Up Paddlingu – ili jednostavno SUP-u. Bez obzira na godine i fizičku kondiciju SUP je sport za vas. Ravnotežu je jednostavno održavati (lagano kao vožnja bicikla). Idealan način za uživanje u prirodi te istraživanje naše obale i uvala.

Četvrtak, 06 Veljača 2020 14:02

Šetnja

Lagana šetnja uz Zrmanju fantastičan je način za provesti dan sjedinjeni s prirodom. Ako ste ljubitelj prirode, morate vidjeti ovaj nezaobilazni krajolik te uživati u zadivljujućem pogledu na kanjon.

Stvaranje njegova današnjeg čuvenog izgleda trajalo je stoljećima. Točnije, sve je počelo nakon ledenog doba kad su podizanje razine mora i protok rijeke Zrmanje stvorili ovo prekrasno dijete, poznato po kontrastu bijelih stijena, zelene rijeke, živopisnoj flori i slapovima koji oduzimaju dah. Ne zaboravite ni životinje, potoke, pješčane plaže i livade! A najbolji dio? Možete ga posjetiti tijekom cijele godine jer u svako godišnje doba nudi potpuno drukčiji doživljaj!